Verlofformulier

                            Klik HIER voor terugkeer naar Homepage
..............................................................................................................................................................

Verlofformulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Art. 11 onder f of art. 11 onder g van de Leerplichtwet 1969


Aan de directeur van basisschool De Avonturijn BERG / URMOND.

Gegevens van kind(eren)
Gegevens van aangevraagde vrijstelling
het verlof
Kies de reden van het verlof uit het onderstaande lijstje.We gaan er van
uit, dat u de afwezigheid van school zo beperkt mogelijk houdt.
Indien verlof voor meer dan één dag noodzakelijk is, dient u dat steeds
vooraf met de directeur te bespreken.

Da aanvrager vraagt verlof wegens:
Ga nu naar het einde van deze pagina en klik op verzenden.
===================================================================================
In te vullen door of namens de directeur.

U heeft een verzoek voor afwezigheid gedurende reguliere lesuren ingediend.
In antwoord hierop deel ik u mede het verzoek NIET in te willigen. / slechts in te willigen voor de hieronder genoemde periode.

Dit schrijven is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bij de directeur van de school bezwaar indienen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen kan u verder toelichting geven.

Belangrijk
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden
, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien en vermelden:
- uw naam en adres;
- omschrijving van het bestreden besluit;
- gronden van het bezwaar.        

Speciale regelingen
In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrecht-bank om een voorlopige voorziening worden gevraagd.
U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.

* Verplichte velden