Het ontstaan.

 

Basisschool De Avonturijn is per 01-08-1998 ontstaan door een
fusie van het Scholenkoppel St. Jozef in Berg aan de Maas en
de St. Leendertschool in Urmond.

 

 

Missie en visie
 
De missie van onze school
Onze school heeft een 'brede-school' principe en is toegankelijk voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er zijn naast onderwijs, faciliteiten voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Onze school heeft een Rooms-Katholieke achtergrond, echter, we staan open voor alle leerlingen, ongeacht religie. Tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Kernwaarden
Voor het vaststellen van onze missie en visie hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd, waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven;
respect; een belangrijke pijler binnen onze school.
plezier; respect en een veilige omgeving zorgen ervoor dat iedereen, kind, ouder en leerkracht met plezier naar school komen.
collegialiteit; samenwerken aan de ontwikkeling van onze kinderen. Dat betekent niet alleen het personeel, maar samen met kinderen, hun ouders en andere instanties.
eigenheid: door rekening te houden met de talenten van ieder kind, zorgen we ervoor dat ieder op zijn eigen manier zich de lesstof eigen kan maken.
flexibiliteit: in de huidige maatschappij met snelle veranderingen wordt van ons en onze kinderen verwacht dat we ons flexibel opstellen. Door hiervan bewust te zijn en de kinderen te begeleiden en coachen bereiden we ze hier op voor.
Onze visie
Op onze school staat respect bovenaan.
Wij zien respect als het uitgangspunt om samen, met behoud van ieders eigenheid, plezierig te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo kan elk kind goede vervolgstappen maken voor de toekomst. 
Wanneer collega's, leerlingen en ouders elkaar respecteren, maakt dit de weg vrij naar openheid, vertrouwen en een goede relatie. Mede door dit uitgangspunt constateren wij een ontspannen sfeer en kinderen die de leeromgeving als vertrouwd ervaren. Hierdoor komen kinderen met plezier naar onze school. Veiligheid, plezier en motivatie dragen bij aan een groeiend zelfvertrouwen. Bij binnenkomst worden de kinderen met een glimlach door enthousiaste leerkrachten begroet.
Collegialiteit en saamhorigheid zijn belangrijke onderdelen binnen onze visie.
Het kind is eigenaar van zijn leerproces en ontwikkelt zo zijn identiteit.
Ouders en leerkrachten zijn mede verantwoordelijk en hebben hierbij een sturende rol. Zo sluiten ze aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.
We respecteren en vertrouwen elkaar en leren duidelijkheid en openheid te geven en te vragen.
In ons onderwijs bereiden we de kinderen voor op de snel veranderende maatschappij.  
Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van zowel kinderen, ouders als leerkrachten. De rol van de leerkracht verandert van onderwijzer naar begeleider/coach die weet wat kinderen nodig hebben.
Ons groepsdynamisch onderwijs (GDO) biedt mogelijkheden en houvast om dit proces te begeleiden. Zo leggen wij de basis voor een mooie toekomst.
 
De GDO-visie
Door het uitdragen van de GDO-visie (Groeps Dynamisch Onderwijs) geven wij inhoud aan de in bovenstaande tekst beschreven kernwaardes. Het GDO-systeem gaat uit van werken op minimaal 3 niveaus, waar de kinderen hun eigen keuze in leren maken; 'Wat moet ik doen?', 'Wat heb ik nodig?', 'Wie kan mij daarbij helpen?'. Hierdoor is de rol van de leerkracht afwisselend en streeft naar het begeleiden/ coachen van kinderen naar hun behoeften.
We leren kinderen op een prettige manier omgaan met elkaar en hoe ze conflicten op een goede manier kunnen oplossen. Hiervoor gebruiken we o.a. de Socio-kring en Effectieve Conflicthantering.
Het sterke van dit systeem is dat iedereen dezelfde afspraken en tools hanteert en er zo een duidelijke, veilige leeromgeving ontstaat voor onze leerlingen.